Wij staan voor Ons Vinkel

Privacy Statement

Privacy Statement

Harmonie ODIO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Harmonie ODIO verwerkt de persoonsgegevens van leden van de muziekvereniging, maar ook van leden en vrijwilligers van de verschillende onderdelen en commissies binnen onze vereniging (orkesten, werkgroepen etc.).Dit kunnen ook mensen zijn die op projectbasis aan onze activiteiten deelnemen of mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit lid zijn geweest. Of mensen die in welke vorm dan ook onze vereniging steunen (Vriendenclub, donateurs, sponsoren, overige geïnteresseerden). Of mensen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Het kan ook zijn dat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- telefoonnummer/mobiel nummer;
- geboortedatum;
- e-mailadres;
- gegevens over je activiteiten op onze website.

Hoe gaat Harmonie ODIO om met persoonsgegevens van minderjarigen?
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verwerkt Harmonie ODIO ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Verwerking van deze gegevens is normaal gesproken niet toegestaan.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan gegevens m.b.t. je gezondheid die we verzamelen in de voorbereiding op een concertreis.

Waarvoor verwerkt Harmonie ODIO persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van onze vereniging of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je bijvoorbeeld op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid of relatie van ons bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken en onze activiteiten.

In hoofdlijnen zijn de volgende doelen van toepassing bij de verwerking van je gegevens:
- om contact op te kunnen nemen;
- om informatie te kunnen sturen;
- voor het aangaan / uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
- voor het organiseren van activiteiten;
- voor het organiseren van opleidingen;
- voor het aanmelden bij de diverse muziekbonden.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie enzovoorts.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Bestuur, secretariaat en ondersteunende commissies. Dit kunnen dus zowel activiteiten voor een specifiek onderdeel (orkest) als ook voor de gehele vereniging betreffen. De onderdelen of commissies waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens.

Worden er foto’s en video’s van mij verwerkt?
Ja, Harmonie ODIO legt in veel gevallen beeldmateriaal vast van haar activiteiten. Voor promotionele doeleinden, voor het nageslacht (verenigingsarchief), maar ook om de leden een blijvende herinnering te kunnen geven. Beeldmateriaal neemt binnen de verwerking van persoonsgegevens een speciale plaats in. Immers zouden hier bijzondere persoonsgegevens uit af te leiden kunnen zijn. Om die reden wordt er aan alle betrokkenen, leden, dirigenten en vrijwilligers schriftelijke toestemming gevraagd dit materiaal te mogen verwerken.

Hoe gaat Harmonie ODIO met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Daarbij worden passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Leden van het bestuur en het secretariaat kunnen bij de gegevens en kunnen ook wijzigingen doorvoeren. Verder zijn er gegevensbeheerders aangewezen voor de onderdeelcommissies en ondersteunende commissies. Ook zij kunnen gegevens wijzigen, maar alleen op gebieden die vanuit hun functie noodzakelijk zijn.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (denk bijvoorbeeld aan de uitwisseling van gegevens met de diverse muziekbonden of een derde partij die onze internetomgeving verzorgt). Wanneer dit het geval is worden er, om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen, schriftelijk afspraken gemaakt met deze partijen. Dit gebeurt door middel van een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Harmonie ODIO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals bezetting van de onderdelen en ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen genereren. Daarnaast is het voor de vereniging met deze informatie mogelijk oud-leden en relaties te informeren over activiteiten als een jubileum of reünie.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Harmonie ODIO gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Welke rechten heb ik?
Je hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van en recht op informatie met betrekking tot de persoonsgegevens die we van je hebben. Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij het bestuur of de contactpersoon van het onderdeel waarvan je lid bent. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen via harmonieodio@gmail.com. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Harmonie ODIO neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het bestuur of via harmonieodio@gmail.com.

Wijzigingen privacybeleid
Harmonie ODIO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit bestand opslaan of raadplegen via www.harmonieodio.nl/privacy.


Harmonie ODIO  is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy Statement of in algemenere zin vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals te vinden op www.harmonieodio.nl of middels harmonieodio@gmail.com.

 

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.